Các món Né

Các món Né: 500.000đ

  1. Nai Né + Bánh Đa
  2. Đà Điểu Né + Bánh Đa
  3. Vú Dê Né + Bánh Đa
  4. Bò Né + Bánh Đa
  5. Cừu Né + Bánh Đa
  6. Mực Né + Bánh Đa
  7. Dê Né + Bánh Đa